Algemene voorwaarden

Cantique media is een handelsnaam van de Vof Cantique, gevestigd aan de Kryptonstraat 15 te Rijssen. Cantique richt zich, naast het leveren van webdiensten, ook op druk- en reprowerk.

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES

1. Dienst: de websoftware of grafische ontwerpen die Cantique media voor gebruiker ontwikkelt en deze eventueel ook host of laat hosten en/of alle andere door Cantique media aan Gebruiker geleverde diensten.
2. Cantique media: de leverancier van de Dienst.
3. Gebruiker: de (rechts)persoon, altijd handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de Dienst van Cantique media afneemt.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Cantique media en Gebruiker, op grond waarvan Cantique media de Dienst verleent, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2. DIENST

1. Cantique media ontwerpt websites, webshops en andere grafische publicaties op basis van de specificaties van Gebruiker. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van beschikbare modules en een standaard Content Management Systeem, zoals Open Cart, WordPress of Magento. De inhoud (content) van de webshop of website wordt beheerd door Gebruiker.
2. Ondersteuning en onderhoud wordt verleend op basis van de regels zoals deze in de Overeenkomst zijn gespecificeerd.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen Cantique media en Gebruiker komt tot stand nadat de aanbieding heeft geaccepteerd en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN PLICHTEN CANTIQUE MEDIA

1. Cantique media doet al het mogelijke om de Dienst altijd volledig beschikbaar te stellen aan Gebruiker. Helaas kan dat niet in alle omstandigheden worden daardoor gegarandeerd dat. Als de Dienst niet (volledig) beschikbaar is, doet voor Cantique media er alles aan het probleem zo snel mogelijk op te lossen en geldt artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
2. In sommige gevallen kan er sprake zijn van overmacht, waardoor het voor Cantique media niet mogelijk is om de Dienst beschikbaar te stellen. Voorbeelden hiervan zijn een terroristische aanslag, oorlog, staking van personeel, een brand, een natuurramp of digitale aanvallen (bijvoorbeeld DDoS) en inbraken of beslaglegging op de door ons gebruikte servers. Ook andere oorzaken voor overmacht zijn denkbaar. In het geval van overmacht heeft Cantique media het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen. Cantique media hoeft in dat geval geen schade te vergoeden aan de gebruiker.
3. Cantique media mag derden inschakelen bij de uitvoeren van haar werkzaamheden of diensten.
4. Cantique media mag in de Dienst en e-mails naar de klanten van Gebruiker een hyperlink en/of afbeelding plaatsen, waaruit blijkt Gebruiker van de diensten van Cantique media gebruik maakt. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn waarom Gebruiker in bepaalde gevallen de naam van Cantique media kan terugvinden in het internetadres van de webshop of website van Gebruiker.
5. Cantique media mag technische maatregelen nemen ter bescherming van zichzelf en de Dienst. Gebruiker mag deze beveiligingsmaatregelen niet verwijderen of ontwijken.
6. Indien de Gebruiker zich niet houdt aan de afspraken of Cantique media heeft het vermoeden dat dit zo is, dan heeft Cantique media het recht haar verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker op te schorten. Dit betekent dat Cantique media over mag gaan tot tijdelijke of permanente sluiting van de webshop of website of andere publicatie.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKER

1. Gebruiker verkrijgt met de Overeenkomst het recht om de Dienst te gebruiken voor het opzetten en beheren van één (1) webshop of website of andere publicatie.
2. Cantique media vraagt van Gebruiker enkele (persoons)gegevens. Gebruiker is verplicht om de gevraagde gegevens in de beheeromgeving van de webshop of website naar waarheid in te vullen en actueel te houden.
3. Gebruiker stemt er mee in dat Cantique media de (persoons)gegevens bewaart en gebruikt voor het uitvoeren van de Overeenkomst. In de Privacy Policy van Cantique media staat omschreven hoe wordt omgegaan met de gegevens die worden verzameld. De meest recente versie van de Privacy Policy is te raadplegen op de website van Cantique media.
4. In het geval dat de politie, justitie of een andere autoriteit Cantique media verzoekt om de persoonsgegevens van Gebruiker ter beschikking te stellen, worden deze gegevens alleen verstrekt als dit volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens is toegestaan. In geval van een vordering wordt Gebruiker hierover geïnformeerd, tenzij Cantique media gevorderd wordt dat niet te doen. Cantique media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zo’n vordering.
5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het exploiteren van de webshop of website en dient zich daarbij te houden aan de wet- en regelgeving. Cantique media heeft het recht de webshop/website (tijdelijk) te sluiten als blijkt dat niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dat is onder meer (maar niet uitsluitend) in geval van (een vermoeden) van:
• Het aanbieden van gestolen producten;
• Het aanbieden van illegale producten, zoals drugs en andere verboden middelen of diensten;
• Het aanbieden van producten waarbij inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals auteursrecht, copyright of eigendomsrecht.
• Het volgens de opvatting van Cantique media publiceren van aanstootgevende of illegale berichten.
6. Gebruiker doet al het mogelijke de (persoons)gegevens van zijn/haar klanten en/of bezoekers zo goed mogelijk te beschermen. Gebruiker zal in verband hiermee zijn/haar wachtwoord geheimhouden en regelmatig wijzigen. Als Gebruiker verzuimt de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te treffen – al dan niet op advies van TheShopbuilders – is Cantique media daarvoor niet aansprakelijk. In het geval Cantique media hiervoor wordt aangesproken geldt artikel 11 sub 3.

ARTIKEL 6. PRIJZEN

1. Alle prijzen van Cantique media zijn vermeld in euro’s. Deze prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere van toepassing zijnde overheidsheffingen.
2. Cantique media heeft het recht de periodieke prijzen (zoals support en onderhoud) bij het begin van een nieuwe contractperiode aan te passen.

ARTIKEL 7. BETALINGEN

1. Cantique media stuurt Gebruiker – afhankelijk van de Overeenkomst – eenmalig en/of periodiek een factuur. Factuurbedragen moeten binnen 14 dagen overgemaakt zijn op de rekening van Cantique. Cantique media hoeft geen betalingsherinneringen te sturen om vervolgstappen te nemen.
2. In geval van niet tijdige betaling heeft Cantique media het recht om Gebruiker toegang tot de Dienst te weigeren. Dit gebeurt in principe automatisch twee weken nadat de betaaltermijn is verstreken en betaling achterwege is gebleven. Cantique media is dan niet verplicht de schade die Gebruiker hierdoor lijdt of de kosten die Gebruiker hierdoor maakt te vergoeden. Gebruiker is dan nog steeds verplicht de openstaande factuur/facturen te betalen.
3. Bij uitblijven van betaling zal Cantique media de vordering ter incasso uit handen geven. Alle daarmee gemoeide kosten worden aan Gebruiker doorbelast. De berekening van de buitengerechtelijke incassokosten sluiten aan bij de ‘Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’.
4. Op maatwerk en andere door Cantique media aantoonbaar gemaakte kosten (zoals bijvoorbeeld gemaakte ontwerpen, uitgevoerde installaties en de geregistreerde domeinnamen) kan nooit restitutie worden verleend. Gebruiker is verplicht deze te allen tijde te betalen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Zoals in artikel 5 sub 1 verwoord, verkrijgt Gebruiker alleen het recht gebruik te mogen maken van de Dienst. Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de Dienst komen aan Cantique media toe. Inbreuk hierop, bijvoorbeeld door deze Dienst of delen daarvan te kopiëren en/of te wijzigen, is niet toegestaan.

ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING

1. Overeenkomsten met een periodiek karakter, zoals lease, support en onderhoud, worden
– tenzij anders in Overeenkomst vermeld – aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Als Gebruiker de Overeenkomst na dat jaar wil beëindigen, kan Gebruiker tot één (1) maand vóór het einde van de contracttermijn per e-mail of post opzeggen. De opzegging is definitief zodra Cantique media deze heeft bevestigd. Wordt de Overeenkomst niet opgezegd, dan wordt deze telkens verlengd met opnieuw één (1) jaar. De Overeenkomst kan na de eerste contractperiode per maand tussentijds worden opgezegd. Dat is niet van toepassing op de registratie van domeinnamen. Zie hiervoor Artikel 12 sub 4.
2. Naast de rechten die Cantique media op grond van de wet heeft, heeft Cantique media het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, in de volgende gevallen:
• als Gebruiker faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
• als Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• als Gebruiker de beschikking over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
• als Gebruiker onder curatele of bewind is gesteld;
• als Gebruiker niet aan de bepalingen uit artikel 5 sub 5 voldoet.
3. Als Cantique media de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op mag zeggen, rust op Gebruiker nog steeds de verplichting alle openstaande facturen te voldoen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. Cantique media is niet aansprakelijk voor de schade die Gebruiker lijdt, wanneer Gebruiker niet (ongestoord) gebruik kan maken van de Dienst. Hierbij maakt het niet uit of dit wordt veroorzaakt door een storing of doordat Cantique media Gebruiker geen toegang geeft tot de Dienst, bijvoorbeeld omdat Cantique media het vermoeden heeft dat Gebruiker de Overeenkomst niet nakomt. Ook is Cantique media niet aansprakelijk als er sprake is van overmacht, zoals omschreven in artikel 4 sub 2. In geen geval is Cantique media aansprakelijk voor de door Gebruiker misgelopen verkopen. Dit is slechts anders als de schade opzettelijk is veroorzaakt of er sprake is van grove schuld. Het is aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten voor deze gevallen.
2. Cantique media doet er alles aan om de gegevens van Gebruiker veilig te stellen, maar kan deze veiligheid niet garanderen. Cantique media is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verlies van gegevens die zijn verzameld of gecreëerd door het gebruik van onze Dienst.
3. Cantique media werkt samen met partners en externe partijen die b.v. een koppeling of integratie hebben met de Dienst van Cantique media. Deze partijen zijn niet werkzaam voor of bij Cantique media. Cantique media is niet aansprakelijk voor schade Gebruiker lijdt door het gebruik van diensten van deze partners of externe partijen.

ARTIKEL 11. DERDEN

1. Cantique media biedt Gebruiker de mogelijkheid om een webshop of website te starten, maar is verder op geen enkele manier betrokken bij het bedrijf van Gebruiker. Cantique media is dus ook geen partij bij de overeenkomsten die Gebruiker sluit met de klanten of bezoekers van webshop of website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor het aangeboden assortiment, de producten en/of diensten, de kwaliteit en dergelijke. Cantique media kan dus niet worden aangesproken op de door Gebruiker aangeboden producten en/of diensten, de kwaliteit en deugdelijkheid hiervan, de reclame-uitingen en de (wijze van) afhandeling van de bestellingen en/of betalingen.
2. Cantique media is nooit aansprakelijk en is nooit verplicht enige schade te vergoeden die een derde lijdt ten gevolge van (de koop van een product of dienst in) de webshop.
3. Indien Cantique media door derden wordt aangesproken voor een kwestie waarvoor Gebruiker verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, dan is Gebruiker verplicht ons te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Vrijwaren betekent onder andere dat Gebruiker ons bijstaat (in een procedure) tegen deze derde en alle schade vergoedt die Cantique media hierdoor lijdt. Cantique media zal Gebruiker zo spoedig mogelijk informeren als zo’n situatie zich voordoet. Gebruiker zal deze derde onmiddellijk schriftelijk laten weten dat niet Cantique media maar Gebruiker verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Werkt Gebruiker niet of onvoldoende mee, dan zal Cantique media zichzelf verdedigen. Alle kosten die Cantique media hierdoor maakt worden volledig aan Gebruiker doorbelasten.

ARTIKEL 12. DOMEINNAMEN

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam.
2. Indien Gebruiker een domeinnaam aanvraagt, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Cantique media deze op naam en risico van Gebruiker laten registreren bij een door Cantique media gekozen domein hostingpartij.
3. Indien Cantique media door derden wordt aangesproken in verband met het gebruik van de domeinnaam, dan is Gebruiker verplicht Cantique media te vrijwaren voor iedere aanspraak van deze derde. Hiervoor geldt dezelfde vrijwaringsplicht als bij artikel 11 sub 3.
4. Bij het einde van de Overeenkomst vervalt de voor Gebruiker geregistreerde en gekoppelde domeinnaam. Als Gebruiker de domeinnaam wilt kunnen blijven gebruiken, dan ben is Gebruiker hier zelf verantwoordelijk voor en dient hiervoor zelf alle noodzakelijke stappen te nemen. Cantique media kan hierbij alleen behulpzaam zijn door Gebruiker een verhuiscode te verstrekken. Cantique media verstrekt alleen een verhuiscode als gebruiker aan alle (betalings)verplichtingen op basis van de Overeenkomst heeft voldaan.
5. Domeinnamen worden geregistreerd voor de duur van één (1) jaar en daarna steeds met een jaar verlangd. Deze registratie wordt jaarlijks vooraf gefactureerd en bedragen kunnen niet worden gerestitueerd. Bij niet tijdige betaling vervalt (na betalingsherinnering) de registratie van de domeinnaam automatisch.

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Cantique media heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te raadplegen op Cantique media /voorwaarden.

ARTIKEL 14. DIVERSEN

1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als een geschil ontstaat tussen ons welke voortvloeit of samenhangt met deze Overeenkomst, dan is de Nederlandse rechter in het arrondissement Almelo bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
2. Alleen met schriftelijke toestemming van Cantique media kan Gebruiker de rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst overdragen aan een derde.
3. Het is mogelijk dat een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden in strijd met de wet blijkt te zijn en daardoor niet geldig (nietig) is. Dit betekent niet dat de volledige Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet meer geldig is/zijn. Als deze situatie zich voordoet, zal Cantique media samen met Gebruiker zoeken naar een bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de oude bepaling, maar niet in strijd is met de wet.

ARTIKEL 15. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle aanbiedingen die Cantique media doet en de Overeenkomst die wordt gesloten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.